Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

1. Hội tạo điều kiện cho các hội viên sáng tạo những tác phẩm xứng đáng với tầm vóc thủ đô, và làm phong phú đời sống kiến trúc Hà Nội. Hội coi trọngviệc xây dựng lực lượng kiến trúc ở Thủ đô, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo nghệ thuật, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng kiến trúc.

2. Hội phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội trong các hoạt động kiến trúc xây dựng, thực hiện chức năng phản biện xã hội, đóng góp ý kiến với Thành phố trong công tác quy hoạch kiến trúc và xây dựng Thủ đô .

3. Hội tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm và thành tựu về kiến trúc xây dựng cũng như các chính sách luật pháp về kiến trúc – quy hoạch – xây dựng, quy định về quản lý đô thị.

3. Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên về chính trị, xã hội, bản quyền tác giả và các hoạt động về kiến trúc.

4. Hội hoạt động ở Hà Nội, có quan hệ với các tổ chức Hội của Hội Kiến trúc sư Việt Nam trong cả nước và giao lưu với các  tổ chức kiến trúc của các nước theo quy định của pháp luật. 

Template by JoomlaShine