Tôn chỉ, mục đích

1.Hội Kiến trúc sư Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tự nguyện của các cá nhân, tổ chức Việt Nam đang sinh sống hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội, hoạt động về lĩnh vực kiến trúc và nghiên cứu, lý luận, đào tạo kiến trúc.

2. Hội tập hợp, tổ chức và khuyến khích hội viên hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc trên tinh thần phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, truyền thống Hà Nội ngàn năm văn hiến, nhằm tạo ra những tác phẩm về kiến trúc có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật cao, phát triển nền Kiến trúc Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đặc thù riêng Thủ đô Hà Nội để hội nhập khu vực và quốc tế.

3. Hội là một thành viên của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, Là Hội Kiến trúc sư thành viên của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Hội. 

Template by JoomlaShine